Üleminekueksami kord

Palivere Põhikooli õppekava lisa

Kinnitatud 27. septembril  2006. a. direktori käskkirjaga nr 84.

 1. KLASSI ÜLEMINEKUEKSAMI TINGIMUSED JA KORD
 1. 8. klassi üleminekueksami sooritamine

(1) 8. klassi õpilased sooritavad õppeperioodi lõpul ühes õppeaines üleminekueksami, mille hinne kantakse klassitunnistusele ja arvestatakse aastahinde väljapanekul.

(2) 8. klassi üleminekueksami materjalid kinnitab kooli direktor ja eksam toimub kooli direktori määratud ajal.

(3) Õpilane valib õppeaine, milles sooritab üleminekueksami, järgmiste õppeainete hulgast: eesti keel, matemaatika, inglise keel, ühiskonnaõpetus, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu ja saksa keel.

(4) Toimetuleku riikliku õppekava järgi õppiv õpilane 8. klassi lõpetamiseks eksameid ei soorita.

 1. Üleminekueksami eesmärgid ja vormid

(1) Põhikooli üleminekueksami eesmärgid on:

1) hinnata põhikooli riiklikus õppekavas määratletud õpitulemuste saavutatust  eksamiainetes;

2) saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest;

3) suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi.

(2) Üleminekueksam on:

1) kirjalik;

2) kirjalik ja suuline kaheosalise keeleeksami puhul.

 1. Üleminekueksamil osalemine

(1) Õpilane teatab õppealajuhatajale II veerandi  lõpuks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.   Õpilane peab eksami sooritamise eelnevalt kooskõlastama aineõpetajaga.     Õppealajuhataja esitab nimekirja direktorile kinnitamiseks. Peale kinnitamist eksamiainet enam muuta ei saa.

(2) Üleminekueksam toimub 33. õppenädalal.

(3) Kui õpilane haigestub üleminekueksamite ajal, sooritab ta eksami kooli direktori määratud ajal ja kinnitatud materjalide alusel.

(4) Üleminekueksamile lubatakse kõik õpilased olenemata hinnetest.

(5) Üleminekueksamist on vabastatud õpilased, kellel 1. – 3. õppeveerandil on perioodihinded 4 ja 5 ning käitumine “hea” või “eeskujulik”. 4. veerandi jooksvad hinded peavad võimaldama hinnanguliselt välja panna veerandihinnet 4 või 5.

(6) Eksamist vabastatud õpilane võib soovi korral tema poolt valitud aines eksami sooritada.

(7) Õpilane, kes õpib põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ja kellele vähemalt viimase õppeaasta jooksul püsivatest õpiraskustest või keha-, kõne, meele- või psüühikahäiretest tulenevalt kohaldatakse individuaalset õppekava, rakendatakse kodu- või parandusõpet või kelle kodune keel erineb kooli õppekeelest ja kes on Eestis alaliselt elanud vähem kui 3 aastat, sooritab eksami vastavalt talle rakendatud individuaalse õppekava nõuetele (eksami sisu, kehtestatud erisused jms).

 1. Eksamikomisjonid

(1) Üleminekueksamite komisjonid moodustab kooli direktor käskkirjaga hiljemalt kaks nädalat enne üleminekueksamite algust.

(2) Eksamikomisjon on vähemalt kolmeliikmeline.

(3) Eksamikomisjoni esimees on kooli direktor või direktori määratud õpetaja, liikmed üldjuhul aineõpetajad.

(4) Eksamikomisjoni esimeheks ei või olla eksamineeritava klassi eksamiaine õpetaja.

(5) Kui õpilase üleminekueksam on hinnatud puudulikuks, tuleb tal sooritada järeleksam. Täiendavaks õppetööks on aega kuni kaks nädalat.

 1. Üleminekueksamite korraldus
 • Kooli direktor kinnitab aineõpetajate poolt koostatud eksamimaterjalid kaks nädalat enne eksami toimumist.
 • Eksami pikkuseks on üldjuhul 120 minutit.
 • Kirjalik eksam viiakse läbi ruumis, kus eksaminandid saavad istuda ühekaupa ja üksteist häirimata.
 • Eksamimaterjalide paketis on:

1) eksamiülesanded õpilastele ja üks eksemplar komisjonile;

2) eksamitöö hindamisjuhend.

 • Enne eksami algust eksamikomisjon:

1) tutvustab õpilastele eksami toimumise korda;

2) juhib eksaminandide tähelepanu eksamiülesannete tiitellehel olevatele juhistele;

3) hoiatab eksaminande, et eksamil kõrvalise abi kasutamisel või     mahakirjutamisel eksamitöö tulemus tunnistatakse kehtetuks;

4) jagab eksamiülesanded eksaminandidele.

(6) Eksamikomisjon kindlustab, et eksaminandid:

1) istuvad eksami ajal ühekaupa;

2) sooritavad eksami käesoleva korra ja eksamitöö tiitellehel olevate          juhiste kohaselt;

3) kasutavad eksamil ainult õppeaine eksamijuhendis lubatud töövahendeid;

4) alustavad kirjalikku eksamitööd üheaegselt pärast juhiste ärakuulamist ja tööde kõikidele eksaminandidele väljajagamist;

5) lõpetavad eksamitöö ettenähtud ajal;

6) ei kasuta lõpueksamil kõrvalist abi ega kirjuta maha.

(7) Eksaminand lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui pool tundi                                                    (8) Eksamile hilinenud eksaminandile võimaldatakse tööks täisaeg, tema tööle märgitakse aeg, millal ta alustas eksami sooritamist.

(9) Eksaminand võib eksamiruumist lahkuda vaid vältimatu vajaduse korral.    Eksamiruumist lahkumise ajaks annab eksaminand oma eksamitöö komisjonile, kes märgib eksamitööle eksaminandi eksamiruumist lahkumise ja sinna tagasituleku aja.

 1. Üleminekueksamitööde hindamine

(1) Eksamitöid hindab eksamikomisjon, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.

(2) Eksami hindamisjuhend vastab põhikooli riikliku õppekava hindamisjuhendile.

(3) Põhikooli üleminekueksami tulemused protokollitakse.

 1. Korduseksamite korraldamine

Mitterahuldava eksamihinde saanud õpilane sooritab korduseksami kooli direktori kinnitatud materjalide alusel hiljemalt 22. juuniks. Eksami toimumise kuupäev määratakse kindlaks direktori, aineõpetaja ja õpilase vastastikusel kokkuleppel.

Muudetud 25. märtsi 2008. aasta õppenõukogu otsusega nr 7 (§3 lõiked 5 – 6).

Comments are closed.