Tunnustamine

Tunnustamise alused

HTM kiituskirja saavad need õpilased, kellele kokkuvõtvates hinnetes on “5”, v.a kehaline kasvatus, kunstiõpetus ja muusikaõpetus.

Kooli kiituskiri
Kooli kiituskirja saavad õpilased, kelle õppeaasta aastahinnetes on valdavalt viied, kuni kaks nelja. Käitumine ja hoolsus on vähemalt hea.

Direktori käskkiri
Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust kooli edukalt esindanud õpilastele. Käskkiri avaldatakse kooli stendil ja lisatakse e-kooli tunnistusele.

Ainekiituskirjad
Ainekiituskiri antakse 3. klassi parimale inglise keele õppijale.
9. kl ainekiituskiri antakse põhikooli lõpetajale, kellel on III kooliastmes eksami õppeainetes kolme õppeaasta hinded viied.
HEV õpilase tunnustamisel arvestatakse õpilase aastahindeid.

Aineõpetaja kiituskiri
Aineõpetaja kiituskiri antakse aineõpetaja ettepanekul õpilasele, kes on millegi poolest antud õppeaines või valdkonnas silmapaistev, esiletõstmist vääriv. Selle juures arvestab õpetaja mitte ainult õpitulemust vaid ka üldist silmaringi, motivatsiooni, ainealast tunnivälist tegevust.

Kooli tänukiri
Kooli tänukiri antakse põhikooli lõpetaja vanematele, direktori vastuvõtule kutsutud õpilaste vanematele. Kooli tänukirjaga tänatakse aktiivseid, kooli toetavaid lapsevanemaid.

Huviringide tänukiri
Huviringide tänukiri antakse ringi juhendaja ettepanekul õpilasele, kes osaleb õppeaasta jooksul püsivalt huviringi tegevuses.

Direktori vastuvõtu korraldab kooli direktor õppeaasta lõpul.

Kutsutute nimekirja koostab direktor aineõpetajate, ringijuhtide ettepanekul.

Vastuvõtule kutsutakse õpilased,

  • kellel on aastahinnetes valdavalt viied või kuni kaks nelja,
  • kes on saavutanud maakondlikul olümpiaadil 1.-6. koha,
  • kes on individuaalvõistlusel saavutanud 1.-6. koha,
  • kes on erinevatel konkurssidel esile tõstetud, ära märgitud, tunnustatud, saavutanud 1.-6. koha.
  • kes on meeskondlikult esindanud kooli vähemalt kolm korda.

Õpilase käitumine peab olema vähemalt hea.

Vastuvõtule kutsutakse

  • kõik õpetajad ja kooli töötajad,
  • kutsutud õpilaste vanemad,
  • ringijuhid,
  • koostööpartnerid.

Kinnitatud 14.06.2019. a  Palivere Põhikooli õppenõukogu  protokolliga nr 1-5/19-3.

Comments are closed.