Loovtöö läbiviimise kord

III kooliastme loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord Palivere Põhikoolis

 

Kord on kehtestatud koos Palivere Põhikooli õppekavaga ja sisaldab väljavõtteid õppekavast.

 

  1. Üldinfo

 

(1.) Põhikooli lõpetamise tingimuseks on, et õpilane on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv.

(2.) Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva tööoskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ning koostöö oskust. Loovtöö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

(3) Palivere Põhikoolis  III kooliastme õpilased sooritavad kohustusliku loovtöö 8. klassis.

 

  1. Läbivad teemad ja lõimivad õppeained

 

Läbivad teemad Lõimivad õppeained
Keskkond ja jätkusuutlik areng

(looduskeskkond, inimeste elukeskkond)

loodusained, eesti keel, kirjandus, võõrkeeled, informaatika
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; kodanikualgatus ja ettevõtlikkus tehnoloogiaõpetus, ühiskonnaõpetus, eesti keel, informaatika
Tehnoloogia ja innovatsioon, loovus kunstiõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, eesti keel, informaatika
Tervis ja ohutus inimeseõpetus, tehnoloogia, eesti keel, võõrkeeled, informaatika
Kultuuriline identiteet, väärtused ja kõlblus eesti keel, kirjandus, võõrkeeled, ajalugu,  kunstiõpetus, muusika, informaatika

 

  1. Loovtöö liigid

(1) Uurimistöö

Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisteemale. Töö kirjutamine

annab õpilastele iseseisva uurimistöö kogemuse ning võimaluse tegeleda huvipakkuvate teemade ja probleemidega kas individuaalselt või koostöös kaasõpilastega. Uurimuse eesmärgiks on saada täpsemat teavet uuritava teema kohta ning leida teema olulistele küsimustele vastuseid. Uurimistöö peaks olema valdavalt analüüsiva iseloomuga ning loogiliselt üles ehitatud. Olulisel kohal on töö autori järeldused, tõlgendused ja üldistused.

 

(2) Projekt

 

Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö(ülesanne) vm ettevõtmine. Projekt pakub hea võimaluse valitud teemadel viia ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega. Projekt annab korraldamiskogemust, juhtimis-ja meeskonnatöökogemust, algteadmisi eelarve koostamisest ja veel palju teisi elus toimetulekuks tarvilikke kogemusi. Projekti võib kaasata ka erinevaid loovtöö liike olenevalt projekti teemast, näiteks lühiuurimust, erinevaid õpilaste esinemisi, esitlusi, näituste korraldamist jm.

 

(3) Loominguline töö

 

Loominguline töö sisaldab uudseid, innovaatilisi ideid ning on eneseteostusrõõmu pakkuv ja silmaringi avardav. Loovtöö võib olla nii praktiline töö kui ka vaimse idee kandja. Juhul, kui loovtöös kasutatakse fragmente teiste autorite loomingust, tuleb autorikaitse seadusest  lähtudes viidata kasutatud teoste autorile. Loovtöö muusikateosena võib olla õpilase omalooming, aga ka muusikateose esitamine. Kunstitöö teostamise tehnikaks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur, keraamika, videofilm, animatsioon, perfomance jne. Loomingulise ja projekti tööpuhul koostab õpilane ka kirjaliku osa, mis vormistatakse vastavalt kooli kehtestatud nõuetele.

 

(4) Osalemine olümpiaadidel, konkurssidel

 

Loovtöö võib lugeda sooritatuks, kui õpilane on osalenud ja saavutanud märkimisväärse koha üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil, õpilaskonkursil (näiteks Sten Roosi muinasjutukonkurss, muusikakonkursid jms)

 

 

  1. Loovtöö valimine ja koostamine

 

(1) 7. klassi õpilased osalevad 8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmisel, saamaks ettekujutust tööde sisust, valimisest, korralduses ja kaitsmisest.

(2) Klassijuhataja tutvustab 7. klassis õpilastele ja lastevanemate koosolekul nende vanematele loovtööde sooritamise korda.

(3) Loovtöö üldise  teema valik toimub 7. klassis IV õppeveerandil.

(4) Tööde üldise  temaatika ja vormi määravad kindlaks III kooliastme õpetajad koostöös  7. klassi õpilastega.

(5) Täpsema teemavaliku teeb õpilane/ õpilaste grupp 8. klassis septembrikuus.

(6) Konkreetsed teemad, vormid ja tööde juhendajad  kinnitab kooli direktor.

(7) Tähtajad:

1) üldteema valik – 7. klass, ;

2) teemade täpsustamine ja kinnitamine – 1. oktoober;

3) tööde ettevalmistamine,  koostamine,  juhendamine, vaheseminar – november – märts;

4) tööde esitamine, hindamine – aprill.

5) loovtööde koostamisel ja hindamisel kasutavad õpilased ja juhendajad loovtöö koostamise ajagraafikut ja õpetaja tagasisidelehte. Tagasisidelehel annab õpilane enesehinnangu ning soovitusi juhendajale.

 

  1. Loovtöö kaitsmine

 

(1) Loovtöö  kaitsmisele  pääseb  õpilane,  kui  ta  on  kokkulepitud  ajaks  esitanud  juhendajale oma loovtöö ning juhendaja on loovtöö kaitsmisele lubanud.

(2) Loovtöö kaitsmise korralduse põhimõtted on järgmised:

1) loovtöö esitlus toimub üldjuhul koolis, kui kokkuleppel hindamiskomisjoniga võib     see toimuda väljaspool kooli;

2) mitme autori puhul osalevad loovtöö esitlusel kõik rühma liikmed;

3) loovtööd esitleb õpilane suulise kuni 10- minutilise ettekandena;

4) kaitsmist näitlikustab õpilane esitluse abil, esitlused säilitatakse 3 aastat.

(3) Loovtöö esitlemisel õpilane:

1) selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut;

2) tutvustab kasutatud meeto(dit)deid ja töökäiku;

3) esitab töö kokkuvõtte, mis sisaldab enesehinnangut.

 

  1. Loovtöö hindamine

(1) Loovtöö hindamise eesmärgiks on:

1) kirjeldada loovtööle seatud eesmärkide täideviimist ning anda seeläbi tagasisidet        loovtöö kui terviku kohta;

2) kujundada kriitilist suhtumist oma töösse, julgustada õpilast kasutama oma loovust     ning toetada seeläbi isiksuse arengut.

(2) Loovtööle  ja  selle  esitlemisele  annab  koondhinnangu  hindamiskomisjon,  kuhu         kuulub  ka õpilase juhendaja. Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle. Hinnang antakse töö sisule, loovtöö protsessile, töö vormistamisele ja esitusele.

(3) Loovtööde teemad ja hinded protokollitakse.

(4) Lõimiva loovtöö teema ja hinne kantakse 8. klassi tunnistusele, 9. klassi   lõputunnistusele ja õpilasraamatusse.

 

Comments are closed.