Arenguvestluste kord

                                                                                                          KINNITATUD
direktori käskkirjaga
12. 2011 nr 89

Õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord  Palivere Põhikoolis

  • 1. ÜLDSÄTTED

(1) Lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõige 3-st viiakse koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul õpilasega läbi arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku arengu eesmärkides ja edasises õppes.

(2) Arenguvestluse mõiste

Arenguvestlus on õpilase, lapsevanema ja klassijuhataja arvamuste vahetus, mis viib üksteise paremale mõistmisele ning suurendab õpilase õpitahet. Arenguvestlus on üks võimalus reflekteerida ning toetada õpilase individuaalset arengut.

(3) Arenguvestluse eesmärk

Arenguvestluse eesmärgiks on lapse võimetekohase arengu toetamine. Arenguvestlusel püütakse jõuda selgusele, millist abi ootab õpilane õpetajatelt ja mida soovitakse muuta seoses õpilase isikliku arenguga.

Konkreetsemad eesmärgid:

1) suunata teadlikult õpilase arengut ühises koostöös;

2) arendada õpilase eneseanalüüsi oskust;

3) anda tagasisidet õpilase arengule õppekavas sätestatud kasvatus- ja õppe-eesmärkidest lähtudes;

4) leppida kokku eeloleva perioodi eesmärkides;

5) leida meetodid ja võtted, kuidas eesmärkideni jõuda;

6) aidata kaasa õpilase adekvaatse enesehinnangu kujunemisele.

(4) Arenguvestluse tulemus

Arenguvestluse tulemusena sõlmitakse kokkulepe õpilase arengueesmärkide ning nende saavutamise võimaluste suhtes. Arengueesmärgid sõnastab soovitavalt õpilane ise. Õpilase arengueesmärkide saavutamisel on lapsevanematel ning klassijuhatajal toetav ja abistav roll.

 

  • 2. ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD

(1) Arenguvestluste ettevalmistamine

1) Klassijuhataja lepib iga õpilase ja tema vanematega kokku arenguvestluste läbiviimise aja.

2) Klassijuhataja koostöös aineõpetajatega täidab õpilase arengukaardi, mis on arenguvestluse läbiviimise aluseks.

3) Õpilane täidab koostöös vanematega eneseanalüüsi lehe.

(2) Arenguvestluste läbiviimine

1) Arenguvestlus planeeritakse nii, et selle käigus saavad õpilane ja lapsevanem väljendada oma mõtteid, seisukohti ja arvamusi lapse arengu suhtes. Õpetaja esitab täpsustavaid küsimusi ja on ise eelkõige kuulaja. Püütakse selgusele jõuda, millised on õpilase tugevad ja arendamist vajavad valdkonnad.

2) Arenguvestlused viiakse läbi valdavalt II poolaastal. Vajadusel võib arenguvestlusi viia läbi I poolaastal ja ühe ning sama õpilasega mitu korda aastas.

3) Arenguvestluse tulemused on konfidentsiaalsed. Klassijuhataja vahetumisega kehtivad kõik õpilasega tehtud kokkulepped kuni järgmise arenguvestluseni. Õpilasega seotud infot hoiavad klassijuhataja. Õpilase lahkumisel koolist jääb arenguvestlust puudutav konfidentsiaalsuse nõue kehtima.

3) Arenguvestluse dokumenteerimine

Arenguvestlused dokumenteeritakse. Õpilane, lapsevanem ja klassijuhataja kinnitavad allkirjaga arenguvestluse kokkuvõtte, väljendades sellega oma nõusolekut kirjapanduga. Arenguvestluse kokkuvõtte koopia antakse õpilasele (lapsevanemale). Arenguvestluse kokkuvõtted säilitatakse õpilase kooliskäimise aja jooksul ning antakse edasi järgmisele klassijuhatajale.

Ülevaate ja tagasiside arenguvestluste käigus ilmnenud olulistest küsimustest annab klassijuhataja anonüümselt õppeaasta kokkuvõttes.

Comments are closed.